ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದಂತೆ…

ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದದ್ದು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು.ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥ್ವಾ ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 12 ಘಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 12 ಘಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅನ್ತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಖಾರ ಮುಂದೆ